Các hoạt động đào tạo

Lớp quản trị nhân sự do trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh tổ chức - 30/11/2015

Lớp quản trị nhân sự do trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh tổ chức

Lớp quản trị nhân sự do trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh tổ chức

Lớp kỹ năng soạn thảo hợp đồng và những giải pháp hạn chế rủi ro khi đàm phán ký kết hợp đồng - 30/11/2015

Lớp kỹ năng soạn thảo hợp đồng và những giải pháp hạn chế rủi ro khi đàm phán ký kết hợp đồng

Lớp kỹ năng soạn thảo hợp đồng và những giải pháp hạn chế rủi ro khi đàm phán ký kết hợp đồng

Lớp CFO (Giám đốc tài chính) do VCCI Cần Thơ đào tạo - 30/11/2015

Lớp CFO (Giám đốc tài chính) do VCCI Cần Thơ đào tạo

Lớp CFO (Giám đốc tài chính) do VCCI Cần Thơ đào tạo

Các đối tác tiêu biểu